ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ, ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ นมัสการ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล รวม 9 ตำบล / 9 พุทธสถาน / 9 เมือง คือ

    1. ลุมพินี : มายาเทวีวิหาร เสาหินอโศก สถานที่ประสูติ สระโบขรณีที่สรงสนานหลังมีประสูติกาล
    2. พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธเมตตา พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
    3. สารนาถ : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ธัมเมกสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" อริยสงฆ์องค์แรกของโลก
        ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุบุพพิกถาโปรดพระยสกุลบุตร พระมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาแรก
        ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ รูปสิงโตหินสี่หัว เสาหินอโศกมหาราช ตราแผ่นดินของอินเดีย พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
        ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชม " พิธีคงคาอาระตี " พิธีบูชาสุริยเทพ" ชมท่าที่เผ่าศพ "มณิกรรณิกาฆาต" มนต์เสน่ห์พาราณสี เมืองมรดกโลก 
    4. กุสินารา : สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
    5. ราชคฤห์ : วัดเวฬุวันแห่งแรกในโลก เขาคิชฌกูฎ ตโปธาราม คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร รอยเกวียนโบราณ
    6. นาลันทา : บ้านเกิดพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระมหาโมคคัลลานะ) มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อดำ
    7. เวสาลี : ปวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์ ครั้งแรกของโลก
    8. สาวัตถี : วัดพระเชตวันมหาวิหาร ยมกปาฏิหาริย์ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บ้านเดิมพระองคุลีมาล
    9. กบิลพัสด์นคร : แคว้นสักกะ เมืองของเจ้าศายกวงศ์ คือ พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์

    ธรรมหรรษาทีวี - ธรรมหรรษาวิทยุ ร่วมกับ บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด บริหารงานโดย รศ.ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) วิทยฐานะ น.ธ.เอก. (นักธรรมเอก), ป.ธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค), พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต), น.บ. (นิติศาสตร์), M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration), Ph.D. (Buddhist Studies),  Ph.D. (Political Science), Ph.D. (Public Administration) : Associate Professor in History of Buddhism (CUA603-07-1819), ผู้รับใบอนุญาตเป็นหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader Licence) ใบอนุญาตเลขที่ No. 12.0427/2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว, วิทยากร/พิธีกร/อาจารย์บรรยายพิเศษ, นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นักฝึกหัดงานทนายความ ณ สำนักงาน "ธรรมาภิบาลทนายความ" โดยมีท่านอาจารย์ ทนายล้วน หมวดสันเทียะ เป็นผู้รับรองการฝึกหัดงานทนายความ (ขึ้นทะเบียนแจ้งฝึกหัดงานในสำนักงาน ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์) และ  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี WTU, และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด. : ปริญญาโทควบปริญญาเอก/WTB) งานหลักคือ "จัดทัวร์นำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ" งานรองคือ "ฝึกหัดงานทนายความ" เพื่อช่วยเหลือประชาชนสังคมและศาสนาด้านกฎหมาย "ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี" ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งอดีตเคยได้บวชเรียนเป็นสามเณรน้อยจนเป็นพระภิกษุแล้วได้ไปเรียนที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิ และป็นพุทธศาสตรบัณฑิตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สร้างคนให้มี "วิชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ : ความรู้คู่คุณธรรม" เป็นอดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ จึงมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นทั้ง หัวหน้าคณะทัวร์ (Group Leader) หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) และ ธรรมวิทยากร (Lecturer) บรรยายให้ความรู้เป็นธรรมทานไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไปอินเดียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง และเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา ดังนี้ :-

    ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา : บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (Dhammahansa Tours & Travel),  บจก.บางกอกไทย เซ็นเตอร์
         (Bangkok Thai Center), และ ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ (I-Imdia Dhammahansa Tours) ทีมงานทัวร์ท้องถิ่นพุทธคยา อินเดีย แดนพุทธภูมิ
    ** ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ภาคประชาชน (อินเตอร์เน็ต) ธรรมหรรษาทีวี (Dhammahnasa TV)
    ** ผู้ดำเนินรายการ TV-วิทยุ  "ธรรมหรรษา" ในเครือธรรมหรรษาทัวร์ พล ม.2 AM.963, กรมการพลังงานทหาร วพท. AM.792
    ** นายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) (Thai-India Education Meditation andTourism  Association : TIA),    
    ** ประธานอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (India-Thai International Meditation Center Trust : ITT.),
    ** นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ.) (Niti Dhammahansa Association (Thailand) : NDA),
    ** อาจารย์ใหญ่สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) มูลนิธิ ITT+WTB และ สมาคม สทอ.+สนธ.
    ** รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara Trust) ในฐานะ "ไวยาวัจกร/ประธานกรรมการวัด" และ "ประธานอุปถัมภ์ผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยโพธิวิหาร"  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา บริเวณโพธิมณฑล สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ดินแดนที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า ได้มีจิตเลื่่อมใสมีใจศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย ตอบแทนบุญคุณแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ได้บวชเรียนเขียนอ่านผ่านชีวิตภายใต้ร่มโพธิ์พุทธบารมี ชีวิตนี้จึงขอถวายเป็นพุทธบูชา "สทฺทา สาธุ ปติฎฺฐิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว เป็นเหตุนำสุขมาให้"  

       ทีมงานคณาจารย์ท่านอื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเฉพาะทาง ทั้งฝ่ายบรรพชิตที่รับอาราธนาและคฤหัสถ์ที่รับเชิญเป็น "คณะธรรมวิทยากร" ประกอบด้วย :-
    ** พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ (พระมหาอาทิตย์) น.ธ.เอก, ป.ธ.3, น.บ. ประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร ในฐานะเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
    ** ดร.พระอาจารย์มหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.4, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** พระอาจารย์มหาหนูชิต  ขนฺติโก ป.ธ.7, พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตต์ โคโลาราโด สปริงส์ สหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอเมริกา
    ** พระอาจารย์พระมหาพิชญานันท์ ชยาภิจารี ป.ธ.7, บช.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) กทม.
    ** พระอาจารย์วรรธคม  กตธมฺโม (หลวงพี่ทนายคม) น.ธ.เอก, น.บ., บธ.ม., นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 28 ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตประจำวัดไทยโพธิวิหาร, ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร และทนายความประจำวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
    ** พระอาจารย์ประพนธ์  เตชวโร น.ธ.เอก, รป.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา, อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) มูลนิธิ ITT+WTB ร่วมกับสมาคม สทอ.+สนธ.
    ** พระอาจารย์พิสิษฐ์  จรณธมฺโม  น.ธ.เอก, บธ.บ., พธ.ม. ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT.)
    ** รศ.ดร.สุขุมพงศ์  ชาญนุวงศ์ (ดร.พงศ์) ป.ธ.9, รป.บ., M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration), D.B.A. (Management), Ph.D. (Organizational Leadership and Ethics), Ph.D. (Public Administration), ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษาที่ไปเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอาจารย์ที่สอนบรรยายในมหาวิทยาลัยของอเมริกา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2673/2557) และ Associate Professor in Public Administration (CUR236-09-2818) ประธานที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ และ บางกอกไทย เซ็นเตอร์, อุปนายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ./TIA), อุปนายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ./NDA) อาจารย์ประจำสำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.), กรรมการวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
    ** ดร.กำธร  เพียเอีย (ดร.ธร)  ป.ธ.6, ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) : ศาสนศาสตรบัณฑิตศิษย์เก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดียแดนพุทธภูมิ ผู้จัดการอาวุโส ของ บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ และ บางกอกไทย เซ็นเตอร์, เลขาธิการสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ./TIA), เลขาธิการสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ./NDA) อาจารย์ประจำสำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.), ไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวิหาร, กรรมการวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
    ** ดร.นฤมล  ราชบุรี  วท.บ., พธ.ม., พธ.ด. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
    ** อาจารย์ ชูพงษ์  อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ., มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์อาวุโสกิตติมศักดิ์ของ บจก.ธรรมหรรษาทัวร์
    ** อาจารย์ คมสิทธิ์  พิศเพ็ง ป.ธ.7, พธ.บ., มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์อาวุโสของ บจก.ธรรมหรรษาทัวร์ เป็นต้น

    ทัวร์อินเดีย สิ่งสำคัญที่สุด คือ ธรรมวิทยากร ซึ่งธรรมหรรษาทัวร์ได้จัดทีมงาน "คณะธรรมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแดนพุทธภูมิ" ล้วนแล้วแต่เป็น "มหาเปรียญ/มหาบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา" จาก "สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.)" มูลนิธิ WTB+ITT ร่วมกับสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) ในอุปถัมภ์ของบริษัทในเครือธรรมหรรษาทัวร์ พร้อมทีมงาน "I India" คนอินเดียท้องถิ่นพูดไทยได้ คอยบริการตลอดเส้นทาง ในฐานะ Wholesale และ India Land Operator มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งนี้ เงินรายได้จากทัวร์ที่สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนหนึ่งได้ถวายสมทบ "กองทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร"  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการสร้าง "อนุสาวรีย์แห่งชีวิต" และ "บุญนิธิ" ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์:ทรัพย์อันประเสริฐ) อันเป็นบุญกุศลบารมีติดตามตนไปทุกภพชาติ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด (ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฎฺฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในภพหน้า) ตามคำขวัญ คติพจน์ เอกลักษณ์ หรือสโลแกน (Slogan) ของธรรมหรรษาทัวร์ที่ว่า " อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ " เจ้าตำรับ "ธรรมหรรษา" ตัวจริง เสียงจริง !!!
  
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
วันเดินทาง
7 คืน/8 วัน
โปรแกรม A1
พักโรงแรม 4+วัดไทย 3
=7 คืน
โปรแกรม A2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD แอร์เอเชีย : DMK-GAY/VNS-DMK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 7 วัน : หมายเหตุ
6-13 พ.ย. 65
29,999.-บาท
35,999.-บาท
40
30
10
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย
4-11 ธ.ค. 65
33,333.-บาท
37,777.-บาท
40
15
25
สาธยายพระไตรปิฏก ณ ต้นโพธิ์ฯ
ครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน/เมือง
30 ธ.ค.65-6 ม.ค. 66
33,333.-บาท
37,777.-บาท
30
4
26
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
5-12 ก.พ. 66
33,333.-บาท
37,777.-บาท
20
-
-

19-26 ก.พ. 66
33,333.-บาท
37,777.-บาท
20
-
-

5-12 มี.ค. 66
33,333.-บาท
37,777.-บาท
40
10
30
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
12-19 มี.ค. 64
33,333.-บาท
37,777.-บาท
20
-
-

25 มี.ค.- 4 เม.ย. 66
DMK-VNS/LKO-SXR
SXR-DEL-BKK
49,999.-บาท
54,999.-บาท
32
-
-
ครบ 4 ตำบล+เที่ยวต่อแคชเมียร์ มงกุฎเพชรแห่งอินเดีย สวรรค์บนดิน ถิ่นหิมาลัย กระเช้าลอยฟ้า นั่งม้าชมหิมะธารน้ำแข็ง นอนบ้านเรือfree counters
   ทัวร์อินเดีย-เนปาล
บุญกฐินวัดไทยโพธิวิหาร 

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)ท
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

      FD แอร์เอเชีย 8 วัน
บินตรงไป-กลับ พุทธคยา
    ราคา 29,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

www.dhammahansa.com         www.btc2555.com           www.dhttv.com
www.dhammahansatour.com      www.watthaibodhi.com      www.iindiathai.com

                                     
                    
     B ทัวร์อินเดีย-เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

  TG/WE ไทยสไมล์ 7 วัน
ไปพุทธคยา-กลับพาราณสี
     ราคา 34,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

สำนักงาน
Mobile/Line ID :
0990092471
คุณอุ๊ อารีรักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
(+66) 02-
88455683-6
ฝ่ายขาย
Mobile/Line ID :
0994396677
ดร.กำธร
ผู้จัดการอาวุโส
(+66) 02-
8845386-6
ฝ่ายบริหาร
Mobile/Line ID :
0819944790
ดร.นิติกานต์
ธรรมหรรษากุล
ประธานบริหาร
0819944790
ฝ่ายผลิตรายการ
ประชาสัมพันธ์
Mobile/Line ID :
0614026277
ดร.เบิร์ต
บางกอกไทย
0614026277
ทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันเสาร์  รวม 7 คืน / 8 วัน

FD บินตรง ไป-กลับ พุทธคยา 

โปรแกรม A ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2565 - 2566 ดังต่อไปนี้ :-
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
AA : ทัวร์อินเดียโครงการปฏิบัติธรรม

ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พุทธคยา

เดินทางวันเดียวกับโปรแกรม A
FD บินไป-กลับ พุทธคยา 8 วัน

พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
700 เมตร ไปต้นพระศรีมหาโพธิ์

ราคา 22,222.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
วันเดินทาง
8 คืน/9 วัน
โปรแกรม C1
พักโรงแรม 3+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
โปรแกรม C2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD : DMK-GAY+SD : DEL-BKK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล+ทัชมาฮาล 9 วัน
25 ต.ค. - 2 พ.ย. 63
39,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
กฐินอินเดีย 3 กอง วัดไทยโพธิวิหาร+ศูนย์ฯ
15-23 พ.ย. 63
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
5-13 ธ.ค. 63
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
3 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
6 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
27 ธ.ค.63-4 ม.ค. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
31 ม.ค.- 8 ก.พ. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-

21 ก.พ. - 1 มี.ค. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
21-29 มี.ค. 64
34,999.-บาท
46,999.-บาท
20
-
-
โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวช
เนกขัมมบารมี และปฏิบัติธรรมฯวันเดินทาง
8 คืน/9 วัน
โปรแกรม D1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
โปรแกรม D2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD : DMK-GAY+AI : BOM-BKK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล+ทัชมาฮาล 9 วัน
25 ต.ค. - 3 พ.ย. 63
49,999.-บาท
58,999.-บาท
20
-
-
กฐินอินเดีย 3 กอง วัดไทยโพธิวิหาร+ศูนย์ฯ
5-14 ธ.ค. 63
49,999.-บาท
58,999.-บาท
20
-
-
3 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
6 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
21 ก.พ. - 1 มี.ค. 64
49,999.-บาท
48,999.-บาท
20
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
21-30 มี.ค. 64
49,999.-บาท
48,999.-บาท
20
-
-
โครงการบรรพชาอุปสมบท-บวช
เนกขัมมบารมี และปฏิบัติธรรมฯH อินเดีย-เนปาล-แคชเมียร์

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

    แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน
  ถิ่นหิมาลัย กระเช้าลอยฟ้า
   นั่งม้าชมหิมะธารน้ำแข็ง
นอนบ้านเรือ ล่องเรือชิคารา

       พิเศษ ! บิน 5 ครั้ง
  ไปพุทธคยา-กลับนิวเดลี
   ศรีนาการ์-กุลมาร์ก-โซนามาร์ก
     ราคา 47,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

วันเดินทาง
9 คืน/10 วัน
โปรแกรม H1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =6 คืน
บ้านเรือ 2+บนเครื่อง 9=คืน
โปรแกรม H2
พักโรงแรมมาตรฐาน
6 คืน+บานเรือ 2+
บนเครื่อง 1= 9 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
FD : DMK-GAY+SG : DEL-BKK
ทัวร์อินเดีย-เนปาล+แครเมียร์ 10 วัน
5-13 ธ.ค. 63
47,999.-บาท
53,999.-บาท
20
-
-
สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
ไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน+แคชเมียร์
21 ก.พ. - 2 มี.ค. 64
47,999.-บาท
53,900.-บาท
20
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
27 มี.ค.- 5 เม.ย. 64
47,999.-บาท
53,999.-บาท
20
-
-
เมนูหลัก
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ยุโรป

อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ไทย
ประจำปี
ยินดีต้อนรับสู่ www.dhammahansatour.com ธรรมหรรษาทัวร์ โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., น.บ., M.A., M.P.A., Ph.D. และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล - พม่า - ศรีลังกา - บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย และท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
C ทัวร์อินเดีย-เนปาล-ทัชมาฮาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

เที่ยวต่อชม 5 สถานที่ท่องเที่ยว

ทัชมาฮาล ตำนานแห่งความรัก
สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
     พระราชวังอัคราฟอร์ต
  อัสดาร์ม งามวิจิตรฮินดูศิลป์
   อินเดียเกต ตลาดจันปาร์ต

  ไปพุทธคยา-กลับนิวเดลี
    ราคา 39,999.- ฿
ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
7 พ.ย. 2565 เวลา 08.00 น.

คณะทัวร์อินเดีย-เนปาล
6-13 พ.ย. 65 รวม 7 คืน / 8 วัน

FD บินตรง ไป-กลับ พุทธคยา 
ปกติ 33,333.- พิเศษ ! 29,999.-

กฐินกองละ 2,565 บาท
หรือ ทำบุญตามศรัทธา